10 Vragen aan TitanE

TitanE TitanE is de oudste Molukse ontwikkelingsorganisatie in Nederland. Sinds haar bestaan is zij betrokken bij meer dan 100 kleinschalige projecten op Maluku. Voor een nadere kennismaking volgen hier 10 vragen aan TitanE.

Vraag 1: Wie is TitanE

Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op Maluku. TitanE betekent brug; de T en E zijn in hoofdletters geschreven, daarmee de pijlers van een brug verbeeldend. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. TitanE steunt  particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op Maluku. Zij reageert op verzoeken van haar partners op Maluku: “Demand Driven”. TitanE is het resultaat van een fusie van twee instellingen: Rela 69 de oudste Molukse organisatie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. En Support Baileo Maluku, opgericht in 1991 om de gelijknamige NGO op Maluku te steunen.

Vraag 2: Wat is haar missie?

Wat willen wij naar buiten uitdragen? Welke waarden staan wij voor?  Wij beperken ons tot armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.  Armoede is decennia veel te hoog op Maluku. En wij kunnen in Nederland bijdragen om de armoede terug te dringen. Het is een morele plicht. Daarom is de ondersteuning en bevordering van voorlichting- enbewustwordingsactiviteiten op het gebied van mondiale vraagstukken in Nederland ook nodig. Het gaat om actieve betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking met Maluku te stimuleren. Maluku kent een multireligieuze samenleving, al eeuwenlang. Ook etnisch is de Molukse gemeenschap veranderd door de instroom van migranten:  trans- en spontane migratie.  Maluku kent een geweldige diversiteit aan culturen, talen  en adatsystemen. TitanE richt zich op iedereen. Verscheidenheid en diversiteit is voor ons een belangrijke uitgangspunt.

Vraag 3: Wat is haar visie?

TitanE streeft bij te dragen naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op Maluku, waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. Om dit te bereiken is het economische groei noodzakelijk. Zonder groei is het alleen maar dweilen met de kraan open. Met economische groei kun je afspreken dat deze wordt aangewend voor gezondheidszorg en onderwijs. Maar ons invloed reikt niet zover dat wij dit kunnen veranderen. Maar maatschappelijke organisaties die samen met elkaar een civil society vormen wel. Wij steunen onze partners op Maluku om zich hiervoor sterk te maken. Economische groei is noodzakelijk, maar nog steeds onvoldoende. De groei dient inclusief te zijn. Dit betekent dat de groei besteed moet worden aan de onderkant van de samenleving. Directe toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. Maar wij kunnen ook direct bijdragen tot economische groei. Dit doen wij door de export van de boeren te bevorderen.

Vraag 4: Waarom Noodhulp en Wederopbouw?

Noodhulp en Wederopbouw is niet nieuw voor TitanE. Noodhulp is geen charity. Het is een misverstand dat Noodhulp alleen en uitsluitend te maken heeft met het geven van de meest dringende behoeften. Je moet daarnaast  met de gemeenschap werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toekomstige rampen. Het staat dus niet op zichzelf. Wij zijn gepokt en gemazzeld omdat we veel ervaring hebben opgedaan in de periode van de noodhulp tijdens het conflict (1999-2003) en de periode daarna in het kader van wederopbouw.  En dit werd mogelijk gemaakt door steun van medefinancieringsorganisaties zoals  Oxfam Novib en Cordaid. Maar alles staat en valt met je partnerorganisaties op Maluku. Zonder deze netwerken is het gedoemd te mislukken. In al die jaren hebben wij een heel breed netwerk opgebouwd. Humanum, een van de oudste NGO’s op Maluku maakt deel uit van het netwerk van Baileo Maluku, jarenlang partner van Oxfam Novib, Hivos en Cordaid. Op het terrein van Inheemse rechten werken wij samen met Aliansi Masyarakat Adat Nusantara en op het terrein van mensenrechten kunnen wij rekenen op de steun van Komnasham Maluku en sociale advocatuur. Op het terrein van Noodhulp hebben wij het meest geleerd van Team Relawan Untuk Kemanusiaan (TRuK), opgericht door Molukse NGO’s en PMI op Maluku. Honderden vrijwilligers, christenen en moslims, die in alle uithoeken van Maluku noodhulp hebben verleend. Bij conflicten worden ook veel rechten geschonden. TitanE is er trots op aan de wieg te hebben gestaan bij de oprichting van TAPAK Ambon. Samen met Baileo Maluku en Munir Said Thalib van KONTRA

Vraag 5: Waarin onderscheidt TitanE zich van andere Molukse initiatieven?

TitanE kan als oudste organisatie terugkijken op een lange periode van vallen en opstaan. Daaruit heeft zij lessen uitgetrokken. Zo is een belangrijke voorwaarde van samenwerking met Maluku, het aangaan van coalities met partners op Maluku die evenals TitanE kunnen bogen op een respectvolle track record. Een ander les is dat het moet gaan om structurele armoede bestrijding. Verbinden met duurzame ontwikkeling centraal staat. Onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan:een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generatied de mogelijkheden in gevaar brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Zo heeft TitanE in 1997 de campagne Lokale Agenda21 gesteund. TitanE heeft sinds haar bestaan bijgedragen aan meer dan 100 kleinschalige projecten.

Vraag 6: Waarom zijn de Duurzame ontwikkelingsdoelen zo belangrijk voor TitanE?

Wij sluiten ons aan bij internationaal gestelde doelen, die Nederland maar ook Indonesië hebben onderschreven. Wij kunnen hen hierop aanspreken. Zo heeft TitanE in 2000, de Millennium Development Goals (MDG), onder de aandacht gebracht van de Molukse gemeenschap. Deze MDG’s richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. Regeringsleiders van 189 landen hebben in september 2000 de United Nations Millennium Declaration ondertekend. Daarmee verbonden zij zich aan het behalen van de doelstellingen. De millenniumdoelstellingen waren vertaald in acht concrete doelen, die – tenzij anders vermeld – in 2015 moesten worden behaald. Veel van deze doelen zijn gerealiseerd. Zo is de armoede op Maluku verminderd; gaan nagenoeg alle kinderen naar de basisschool. Vanaf 2016 zijn deze doelstellingen vervangen door de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). In 2030 moet de armoede de wereld uit. Ook op Maluku. TitanE wil hier aan bijdragen.

Vraag 7: Er zijn vele instrumenten die kunnen bijdrage aan armoedebestrijding. Wat zou de centrale overheid en lokale overheden op Maluku moeten doen?

Good Governance of te wel Goed Bestuur. Het respecteren van mensenrechten. Corruptie bestrijden. Op economisch terrein zorgen dat de groei wordt besteed aan onderwijs en gezondheidszorg, zodat iedereen toegang heeft tot deze basisvoorzieningen. Zorg dat Maluku dezelfde havenfaciliteiten krijgt als de grote steden zoals Surabaya, Den Pasar, Jakarta en Makassar. Verbeter de infrastructuur, zodat boeren hun producten snel en goedkoop op de lokale markt kunnen brengen. Zorg voor gender-gelijkheid. In de ambtelijke en bestuurlijke top. Maar ook in lokale en regionale parlementen.

Vraag 8: En TitanE?

Zorg dat je op de hoogte bent wat de regionale, provinciale overheid voornemens zijn te doen. Voorkom dubbeling. Neem de gevolgen van de aardbeving. Veel gebouwen en woningen zijn ernstig beschadigd. Investeer daar niet in, omdat dit een taak van de overheid is en dat is opgenomen in haar wederopbouwplannen. Zo zijn er tal van voorbeelden van onnodige investeringen. Basic-need projecten verdiend ook geen prioriteit meer. Dorpen ontvangen gemiddeld 80 tot 100 duizend euro subsidie van Jakarta. Dorpsbewoners hebben het recht om zelf te bepalen welke basic-need gerealiseerd moet worden. Zijn het grote projecten, probeer dan je hulp te verbinden met de Lokale investering. Armoedebestrijding waar ook ter wereld. Of het nu in Nederland of Maluku is, het gaat altijd om inkomensverbetering. Zorgen dat met name de boeren meer inkomsten krijgt voor hun producten. TitanE is daarom gestart met de campagne ‘Adoptie actie Pala Banda’. In Nederland zijn wij bezig om de markt open te stellen voor producten uit Maluku. Wij zorgen er voor dat boeren kunnen deelnemen aan de training van Rain Forest Alliance. Dit is bedoeld voor het verkrijgen van een duurzaamheids certificaat.

Vraag 9. Samenwerking met andere Molukse organisaties in Nederland?

TitanE heeft altijd met andere organisaties samengewerkt. Op functionele basis. Zo hebben wij samen met MHM (Moluks Museum) en LSEM (Landelijk steunpunt educatie Molukkers) een cursus georganiseerd over ontwikkelingssamenwerking met Maluku. Dit was een groot succes. Tijdens het conflict op Maluku (1999-2004) hebben wij intensief samengewerkt met Vrouwen voor Vrede op Maluku. Activiteiten in Nederland en op Maluku georganiseerd. En dan merk je het belang van het beschikken over een netwerk van NGO’s op Maluku. Gaat het om geweld tegen vrouwen, steunen wij de Molukse organisatie Stichting Save Home. Veel respect en bewondering hebben wij voor Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon. Zij zet projecten op voor Ambon met betrekking tot gezondheidszorg, milieu, onderwijs en ondernemerschap. Belangrijk is dat organisaties over een track record beschikken. Wat je moet voorkomen is dat niet hetzelfde wordt gedaan. Samen sta je sterk.

Vraag 10. Is TitanE een vrijwilligersorganisatie?

Helemaal. Bestuur en vrijwilligers allemaal onbezoldigd. We hebben zelfs een probleem dat wij reiskosten in Nederland niet kunnen vergoeden. En de reizen naar Maluku betalen we doorgaans uit eigen zak. Wij hopen dat steeds meer mensen dit belang zien en donateur worden.