Wie is TitanE
Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ‘Duurzame ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken.
TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland.
TitanE werkt samen met dertien Molukse zelforganisaties die gezamenlijk twintig particuliere initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken ontplooien. Samen vormen zij het Landelijk Netwerk Kamboti van TitanE.

Visie
TitanE streeft naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen.

Missie
Door ondersteuning en bevordering van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten op het gebied van mondiale vraagstukken, streeft TitanE naar een actieve betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking met de Molukken - met de focus op een gelijke verdeling van hulpbronnen en de toegang tot basisvoorzieningen zoals onderwijs, schoondrinkwater en gezondheidszorg.
Bij gebruik maken van aanwezige energiebronnen en het verder ontwikkelen van de traditionele landbouw en visserij wordt de balans in het milieu (ecologische duurzaamheid) in het oog gehouden.

TitanE: ontwikkeling periode 2000-2015
Stichting TitanE opereerde van 1969 tot 1998 onder de naam Stichting Rela 69. TitanE is in 2000 ontstaan uit een fusie van twee organisaties.
Vanaf 2000 houdt TitanE zich bezig met non-profit activiteiten - met als doel een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding. De Millenniumdoelstellingen worden hierbij als richtsnoer gehanteerd.

In de periode van 2000-2015 heeft TitanE een trackrecord opgebouwd van 75 gerealiseerde projecten op de Molukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - met medefinanciering van Oxfam/Novib, en het laatste decennium van Cordaid.

Sinds 2011 staat TitanE met haar activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op een kruispunt. In 2011 heeft RiDi Consultancy Stichting TitanE doorgelicht en geëvalueerd. In het rapport 'Verbondenheid verzilverd?!' wordt TitanE omschreven als een flexibele, slagvaardige organisatie met een scherp oog voor actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De keerzijde van haar wendbaarheid en slagvaardigheid is de afhankelijkheid van een kleine groep toegewijde vrijwilligers. Als TitanE geen aandacht besteedt aan het inbedden van haar kennis en ervaring in de organisatie en het verduurzamen van haar interne organisatiebeleid, zal haar meerwaarde verloren gaan. Het opzetten van het Landelijk Netwerk Kamboti in 2012, uitgegroeid tot twintig particuliere initiatieven van dertien Molukse ontwikkelingsorganisaties, markeert de eerste stap om de interne TitanE-organisatie te verbreden en te versterken.

Binnen deze constructie fungeren de netwerkorganisaties / projecthouders als stakeholders met een grote mate van autonomie. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering en de aansturing van de projecten berust bij de samenwerkende projecthouders middels de projectgroep Kamboti. Deze projectgroep, gefaciliteerd en ondersteund door Stichting TitanE, ondersteunt en begeleidt de samenwerkende organisaties bij de aansturing van de projecten. In samenwerking met de projecthouders heeft de projectgroep Kamboti tot taak de kwaliteit van de projecten te waarborgen. Dit doet zij via een PME-programma (Plannen, Monitoren en Evalueren), waarin de criteria voor de PME-cyclus en de meetmomenten nader worden vastgesteld.

Tegelijkertijd is - in lijn met het rapport 'Verbondenheid verzilverd?!' - met het oog op verdere professionalisering van de TitanE-organisatie het zwaartepunt sinds 2011 verschoven naar het projectenfonds, de fondsenwerving en capaciteitsversterking, geënt op een meer programmatische benadering. Er vindt dan ook geen individuele inhoudelijke projectondersteuning meer plaats.

Aangrijpingspunten van beleid: Naar een nieuwe agenda van samenwerking
In het veranderende landschap van ontwikkelingssamenwerking - met de bijbehorende overheidsbezuinigingen in het Noorden én de prominentere rol van organisaties in het Zuiden - vragen de ontwikkelingen op Maluku om een nieuwe agenda van samenwerking, gericht op het bevorderen van duurzame groei. Met haar programma’s wil TitanE op deze ontwikkelingen inspelen door activiteiten te stimuleren die goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid creëren, en gepaard gaan met de overdracht van kennis en vaardigheden. Voor duurzame ontwikkeling geldt een eerlijke verdeling van kansen voor toegang tot maatschappelijke goederen en diensten als een noodzakelijke voorwaarde. Economische groei vertaalt zich immers niet vanzelfsprekend en overal in banen, toegang tot goed onderwijs, schoon drinkwater en gelijke rechten voor vrouwen. Daarbij komt dat veel mensen op de Molukken nog steeds zijn aangewezen op werkzaamheden in de informele sector. Dat maakt hen kwetsbaar en moeilijk bereikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. In dit streven is het dan ook cruciaal dat positieve maatschappelijke processen de ruimte krijgen. Een grotere koopkracht aan de onderkant van de samenleving bevordert bedrijvigheid en brengt economische dynamiek op gang. Daarnaast blijft waakzaamheid nodig voor onverdraagzaamheid jegens individuen en groepen met een andere cultuur en/of religie.

Het beleid van TitanE staat vooral in het teken van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, vertaald in de volgende aangrijpingspunten:

Het 100-dorpenplan
Het 100-dorpenplan is een combinatie van basic need en training, geënt op ‘Good Governance’. De financiering is afhankelijk van de lokale situatie en de logistieke aspecten. Het budget bedraagt gemiddeld € 30,000,00 per project. Gezien de financiële mogelijkheden past hier enige bescheidenheid. Tevens dient in samenhang met het fysieke gedeelte rekening te worden gehouden met de klimatologische omstandigheden. Anno 2015 is het klimaat in de Molukken vrij extreem: aardverschuivingen en overstromingen zijn aan de orde van de dag.

Sociaal Ondernemen
In 2011 is Stichting TitanE in samenwerking met de Landbouwfaculteit van de Universiteit Pattimura Ambon (UNPATTI) begonnen met verkennende activiteiten op het terrein van economische ontwikkeling - met sociaal ondernemerschap als uitgangspunt. Deze verkennende activiteiten waren ingegeven door de vraag, op welke wijze de armoedebestrijding in de regio Molukken nieuwe impulsen kan krijgen. De veranderende beleidsomgeving binnen ontwikkelingssamenwerking noopt tot een grondige heroriëntatie op de invulling van activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. In deze context nemen migratie- en ontwikkelingsprocessen, waarvan het sociaal ondernemen deel uitmaakt, in betekenis toe. De brugfunctie van Molukkers in Nederland is hierbij van cruciaal belang.

Netwerkorganisaties van TitanE
Eén van de uitkomsten van het evaluatierapport 'Verbondenheid verzilverd?!' is de vorming van een Netwerk Kamboti, bestaande uit twintig particuliere initiatieven van dertien Molukse ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties hebben hun eigen prioriteiten en wensen op het gebied van projecten, gericht op hun dorp van herkomst op de Molukken. De projecten van de netwerkorganisaties maken eveneens deel uit van het programma van TitanE.

Dit doen we door het opzetten van ‘groene’ projecten waar mensen verantwoord omgaan met de natuur. Maar ook dat wat de natuur geeft eerlijk wordt verdeeld. Dorpsgemeenschappen kunnen niet zonder goede basisvoorzieningen. Daarvoor is goed onderwijs en betaalbare gezondheidsszorg nodig. En in een tropische omgeving is schoon drinkwater en sanitatie van levensbelang. Dorpsgemeenschappen kunnen niet zonder ondersteuning van lokale partner organisaties. Niet alleen om samen te werken in projecten, maar ook de basis te leggen voor een sociaal rechtvaardige samenleving. Voor een rechtvaardige samenleving is vertrouwen nodig. Vertrouwen in goed en eerlijk openbaar bestuur die rechten van de mensen respecteert.

Vanaf januari 2017 zullen de jaarrekeningen als een apart item vermeld worden op de home pagina van deze website. Het zoeken naar de financiële verantwoording van de stichting wordt hiermee vergemakkelijkt.

(Klik om het document te downloaden)