Kamboti-programma

Op 28 oktober 2014 heeft Cordaid het groene licht aan Stichting TitanE gegeven voor medefinanciering van het Kamboti-programma 2014/2015: na een lange voorbereidingsperiode zijn in januari 2015 de eerste tien...
0.03% opgehaald
€66,00 gedoneerd van doel €202.850,00
3 donateurs

Kamboti-programma 2014/2015: een nieuwe agenda van samenwerking

Op 28 oktober 2014 heeft Cordaid het groene licht aan Stichting TitanE gegeven voor medefinanciering van het Kamboti-programma 2014/2015: na een lange voorbereidingsperiode zijn in januari 2015 de eerste tien van twintig projecten in het kader van het Kamboti-programma daadwerkelijk van start gegaan.

• Een nieuwe agenda van samenwerking
De Kamboti is een traditioneel draagmandje, gemaakt van gevlochten palmbladeren. Overal op de eilanden van de Molukken is de Kamboti bekend: op Seram wordt het mandje voornamelijk gebruikt om sagomeel te bewaren. Maar ook andere landbouwproducten worden daarin bewaard. Tevens staan de gevlochten palmbladeren symbool voor de hechtheid van de samenleving.

In Nederland is de naam Kamboti gekoppeld aan een netwerk van particuliere initiatieven (PI’s) van Molukse ontwikkelingsorganisaties, gefaciliteerd en ondersteund door Stichting TitanE. Kamboti is in dit verband een metafoor voor de onderlinge verwantschap van particuliere initiatieven die hun krachten hebben gebundeld in een netwerkorganisatie: initiatieven met een diversiteit aan dorpen en eilandenorganisaties. Nu is het Kamboti-programmamandje gevuld met twintig projecten, terwijl in het Kamboti-programma vijftien projecthouders samenwerken. Zo worden projecten uitgevoerd op locaties waar de initiatiefnemers belangen hebben. Daarbij gaat het om de dusun (grond) van hun voorouders als drijfveer om te werken aan armoedebestrijding. Daarnaast bevat het Kamboti-programma projecten op locaties zonder ‘culturele banden’ met Diaspora Maluku.

In het veranderende landschap van ontwikkelingssamenwerking – met de bijbehorende overheidsbezuinigingen in het Noorden én de prominentere rol van organisaties in het Zuiden – vragen de ontwikkelingen op Maluku om een nieuwe agenda van samenwerking, gericht op het bevorderen van duurzame groei. Het Kamboti-programma wil op deze ontwikkelingen inspelen door activiteiten te stimuleren die goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid creëren, en gepaard gaan met de overdracht van kennis en vaardigheden. Voor duurzame ontwikkeling geldt een eerlijke verdeling van kansen voor toegang tot maatschappelijke goederen en diensten als een noodzakelijke voorwaarde. Economische groei vertaalt zich immers niet vanzelfsprekend en overal in banen, toegang tot goed onderwijs, schoon drinkwater en gelijke rechten voor vrouwen. Daarbij komt dat veel mensen op de Molukken nog steeds zijn aangewezen op werkzaamheden in de informele sector. Dat maakt hen kwetsbaar en moeilijk bereikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. In dit streven is het dan ook cruciaal dat positieve maatschappelijke processen de ruimte krijgen. Een grotere koopkracht aan de onderkant van de samenleving bevordert bedrijvigheid en brengt economische dynamiek op gang. Daarnaast blijft waakzaamheid nodig voor onverdraagzaamheid jegens individuen en groepen met een andere cultuur en/of religie.

• Verbondenheid verzilverd
Het Kamboti-programma volgt de aanbevelingen van het rapport ‘Verbondenheid verzilverd?!’, opgesteld door RiDi Consultancy die in 2011 Stichting TitanE heeft doorgelicht en geëvalueerd. TitanE wordt daarin omschreven als een flexibele, slagvaardige organisatie met een scherp oog voor actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
De keerzijde van haar wendbaarheid en slagvaardigheid is de zwakke interne organisatie en daaruit voortvloeiend de gebrekkige communicatie. TitanE is afhankelijk van een kleine groep toegewijde vrijwilligers en beschikt als organisatie nauwelijks over een institutioneel geheugen. Als TitanE geen aandacht besteedt aan het inbedden van haar kennis en ervaring in de organisatie en het verduurzamen van haar interne organisatiebeleid, zal haar meerwaarde verloren gaan. Als gevolg hiervan zal de organisatie op de lange termijn niet kunnen voortbestaan.

Het opzetten van het netwerk Kamboti markeert de eerste stap om de interne TitanE-organisatie te verbreden en te versterken. Overige maatregelen zijn dat, met het oog op verdere professionalisering, de focus komt te liggen op het projectenfonds, fondsenwerving en capaciteitsversterking. Binnen het projectenfonds richt TitanE zich op een meer programmatische benadering: er vindt geen individuele inhoudelijke projectondersteuning meer plaats. Het Kamboti-programma past in dit scenario. Voorts betalen de bij het netwerk aangesloten organisaties contributie aan TitanE.
Kamboti is het eerste concrete resultaat van ‘Verbondenheid verzilverd?!’. Met het Kamboti-programma wordt de basis gelegd voor een nieuw strategisch plan voor de komende vier jaar.

• De pijlers van het Kamboti-programma
Het Kamboti-programma 2014/2015 staat vooral in het teken van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, vertaald in de volgende aangrijpingspunten:

A. Het 100-dorpenplan
Het 100-dorpenplan is een combinatie van basic need en training, geënt op ‘Good Governance’. De financiering is afhankelijk van de lokale situatie en de logistieke aspecten. Het budget bedraagt gemiddeld € 30,000,00 per project. Gezien de financiële mogelijkheden past hier enige bescheidenheid. Tevens dient in samenhang met het fysieke gedeelte rekening te worden gehouden met de klimatologische omstandigheden. Anno 2015 is het klimaat in de Molukken vrij extreem: aardverschuivingen en overstromingen zijn aan de orde van de dag.

B. Sociaal Ondernemen
In 2011 is Stichting TitanE in samenwerking met de Landbouwfaculteit van de Universiteit Pattimura Ambon (UNPATTI) begonnen met verkennende activiteiten op het terrein van economische ontwikkeling – met sociaal ondernemerschap als uitgangspunt. Deze verkennende activiteiten waren ingegeven door de vraag, op welke wijze de armoedebestrijding in de regio Molukken nieuwe impulsen kan krijgen. De veranderende beleidsomgeving binnen ontwikkelingssamenwerking noopt tot een grondige heroriëntatie op de invulling van activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. In deze context nemen migratie- en ontwikkelingsprocessen, waarvan het sociaal ondernemen deel uitmaakt, in betekenis toe. De brugfunctie van Molukkers in Nederland is hierbij van cruciaal belang.

C. Netwerkorganisaties van TitanE
Eén van de uitkomsten van het evaluatierapport ‘Verbondenheid verzilverd?!’ is de vorming van een netwerk Kamboti, bestaande uit twintig particuliere initiatieven van Molukse ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties hebben hun eigen prioriteiten en wensen op het gebied van projecten, gericht op hun dorp van herkomst op de Molukken. De projecten van de netwerkorganisaties maken eveneens deel uit van het Kamboti-programma.

De projectgroep Kamboti
Binnen het raamwerk van het Kamboti-programma fungeren de netwerkorganisaties/projecthouders als stakeholders met een grote mate van autonomie. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering en de aansturing van het Kamboti-programma berust bij de samenwerkende projecthouders middels de projectgroep Kamboti. Deze projectgroep, gefaciliteerd en ondersteund door Stichting TitanE, ondersteunt en begeleidt de samenwerkende organisaties bij de aansturing van de projecten. In samenwerking met de projecthouders heeft de projectgroep Kamboti tot taak de kwaliteit van het Kamboti-programma te waarborgen. Dit doet zij via een PME-programma (Plannen, Monitoren en Evalueren), waarin de criteria voor de PME-cyclus en de meetmomenten nader worden vastgesteld.
De projectgroep Kamboti bestaat uit Julia Leihitu, Elie Masela, Charlie Munster (voorzitter), Nus Sapulete, Jomima Tuhehay (secretaris), en Jo Uneputty.

Kritisch toezien en toetsen vormen een onlosmakelijk onderdeel van het Kamboti-programma. Om die reden worden instrumenten als monitoring en evaluatie volledig in het Kamboti-programma ingepast.

• Financiering Kamboti-programma
De kosten voor de implementatie van het Kamboti-programma zijn becijferd op € 340.230,00 op grond van de volgende indicatoren:
 De eigen bijdrage van TitanE en netwerkorganisaties in het kader van matchfunding bedraagt 50% van de begroting = € 170.115,00.
 De bijdrage van Cordaid is eveneens 50% van de begroting = € 170.115,00.

Wilt u het Kamboti-programma financieel ondersteunen? Uw bijdrage is van harte welkom!

Overzicht Kamboti-programma 2014-2015

Overzicht Kamboti-programma 2014-2015